JOS eli jalostusohjesääntö

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

 Voimassa 1.1.2016 - 31.12.2018, hyväksytty rotujärjestö kevätkokouksessa 25.4.2015
 
1. Jalostukseen käytettävien bernhardinkoirien tulee olla terveitä, hyväluonteisia, mahdollisimman tyypikkäitä ja FCI:n (The Fédération Cynologique Internationale) rotumääritelmän mukaisia.

2. Jalostuksessa ei saa käyttää sisäsiitosta väistyvästi periytyvien sairauksien lisääntymisen ehkäisemiseksi. Pentueen sukusiitosprosentti kahdeksassa (8:ssa) polvessa saa olla maksimissaan kuusi, kaksikymmentäviisi (6,25). Yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria), ja joissa neljän polven sukukatokerroin on yli 0.90 (90 % sukutaulusta eri koiria).

3. Mikäli narttua/urosta on käytetty aiemmin jalostukseen, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavan pentueen teettämistä.

4. Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista ja elinaikanaan enintään 30 pentua, kuitenkin niin, että viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. 

5. Bernhardinkoiria, joilla on todettu perinnöllisiksi luokiteltuja vikoja/sairauksia tai koiraa on näiden vuoksi lääkinnällisesti operoitu (esim. HD, ED, OD, entropium, ektropium), tai koiraa, jolla on todettu sellainen sairaus, jolla on taipumus periytyä, ei tule käyttää jalostukseen (esim. epilepsia, sydämen, munuaisten tai haiman vajaatoiminta).

6. Rodulle ominaisten sairauksien estäminen tulee huomioida jalostustyössä sukutaulun, ei jalostukseen käytettävän yksittäisen yksilön terveys-/sairaustilanteen mukaan.

7. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta teetetty PEVISA:n määräämät terveys- & luonnetutkimukset. 

8. Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla synnyttäessään vähintään 24 kk ikäinen sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty) tai nartun tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu. Jalostukseen käytettävän nartun yläikärajaksi suositellaan seitsemää (7) ikävuotta.

9. Jalostukseen käytettävän uroksen tulee olla 18 kk täyttänyt sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty) tai uroksen tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu.

10. PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivel- ja lonkkanivel- kuvauslausunto. Kyynärnivel- ja lonkkanivelkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Jälkeläisten enimmäismäärä jalostukseen käytettävällä koiralla 30 pentua elinaikanaan, viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.  Hyväksytty rotujärjestön kevätkokouksessa 25.4.2015. 

11. Tuontispermaa käytettäessä tai ulkomailla astutettaessa ulkomaisella uroksella, tulee noudattaa Kennelliiton Koirarekisteriohjetta.

12. Käytettäessä koiraa siitokseen, tulee siitä tehdä ennen astutusta rotujärjestön jalostustoimikunnalle jalostustiedustelu. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta. Hyväksytystä yhdistelmästä kasvattaja voi halutessaan tehdä astutusilmoituksen pentuvälitystä varten.

13. Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta kahden vuoden ajaksi alkaen puuttuvien pentueraporttien toimittamispäivämäärästä. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan toimittaa ne viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta.

14. Mikäli kasvattajan yhdistelmä ei täytä jalostusohjesääntöä ja/tai kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedustelua ei pentueen tietoja julkaista yhdistyksen www-sivuilla eikä lehdessä. 

15. Rotua kasvattava voi allekirjoittaa kasvattajasitoumuksen osoittaakseen sitoutuvansa noudattamaan rodulle laadittua jalostusohjesääntöä kasvatustyössään.

16. Mikäli kasvattaja tahtoo poiketa JOS:n ohjeista, tulee hänen tehdä puoltoanomus yhdistelmälle Bernhardinkoirayhdistys ry:n jalostustoimikunnalle, jolloin yhdistelmän osapuolille tulee olla tehtynä seuraavat tutkimukset: 
⦁    Kennelliiton virallinen silmätutkimus
⦁    Kennelliiton virallinen sydänkuuntelu
⦁    yli 5 vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen     sydänultratutkimus
⦁    hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvas, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL jalostustarkastus
⦁    ulkomaalaisen koiran kohdalla, ei em. tutkimuksia vaadita, mutta sen tulee täyttää oman maansa viralliset, jälkeläisten rekisteröinnin ehdoksi asetetut kriteerit.